Kí Sự Chế Tác


01 Aug 18

comments

SuperO X-The Starship

  • Lấy cảm hứng từ MB$F 3 và phi thuyền TIE trong phim “Star Wars”. Những phi thuyền TIE sử dụng động cơ đẩy Twin Ion, nhanh và linh động mặc dù rất mong manh, được sản xuất bởi Hạm đội Sienar đê trang bị cho Đế Chế Liên Ngân Hà.

    Cấu hình:


    Comments