Kí Sự Chế Tác


20 Jan 22

comments

Dựng máy từ khung: Máy tính gaming - Sân chơi LEGO

  • Bộ máy được dựng ở dạng bán hoàn tất để chủ nhân có thể thực hiện những ý tưởng sáng tạo riêng bên trên khung máy này, chúng tôi hi vọng sẽ có thể chia sẻ những thiết kế đó vào một ngày không xa từ người chủ máy.


    Comments