Kí Sự Chế Tác


28 Jul 22

comments

ROG x Evangelion Open Build - Tubeless WC

  • “Con người không có khả năng tạo ra thứ mới từ hư không. Con người không đạt được thành tựu gì nếu không bấu víu vào một thứ gì đó có sẵn. Vì dù sao thì, con người cũng không phải chúa trời.”


    Comments