Tiểu Sử


Nhện hổ phách (Amberspider) Nguyễn Đình Bản

Chuyên dựng, độ máy PC: chế tác mĩ thuật & sáng chế kĩ thuật từ những năm 2000s